http://www.google.com

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

ปฐมนิเทศผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๖
ท่านผู้อำนวยการประเสริฐ  แนวไธสง เปิดการปฐมนิเทศเวลา ๐๙.๒๐ น.

ผู้ปกครองทั้ง ๖ หมู่บ้าน เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาคุมเครื่องเสียงด้วยตัวเอง

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556

ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม

ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม


เข้าเรียนปี   2481


เลขที่
ชื่อ สกุล
บ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่
บ้าน
โทรศัพท์
1
เด็กชายหย่อม   สนิททองหลาง
 
 
 
 
2
เด็กชายสิม   พรมจิตต์
 
 
 
 
3
เด็กหญิงนวล   อาสาคติ
 
 
 
 
4
เด็กชายลู   สร่างไธสง
 
 
 
 
5
เด็กหญิงชาลี   กอนไธสง
 
 
 
 
6
เด็กหญิงแถว   กิจไธสง
 
 
 
 
7
เด็กหญิงเงิน   ศรีมหาพรม
 
 
 
 
8
เด็กหญิงเต็ม   พรมศิริเดช
 
 
 
 
9
เด็กหญิงตาน้อย   จุลพัน
 
 
 
 
10
เด็กชายอ่อนศรี   พรมเดช
 
 
 
 
11
เด็กหญิงดำ   ชำนิไกร
 
 
 
 
12
เด็กหญิงคล้าย   พรมจิตต์
 
 
 
 
13
เด็กชายพรมมา   จูไธสง
 
 
 
 
14
เด็กชายแสง   แสไพสาณ
 
 
 
 
15
เด็กชายเขียว   กรมไธสง
 
 
 
 
16
เด็กหญิงปุ่น   ศิริปิ
 
 
 
 
17
เด็กหญิงเลื่อน   โพธิขำ
 
 
 
 
18
เด็กหญิงศรี   กรมไธสง
 
 
 
 
19
เด็กหญิงท่อน   กัณหา
 
 
 
 
20
เด็กหญิงเต็ม   วัฒนบุตร์
 
 
 
 
21
เด็กหญิงตุ่น   กอนไธสง
 
 
 
 
22
เด็กชายแก้ว   ชำนิไกร
 
 
 
 
23
เด็กหญิงส่ง   เศียรไธสง
 
 
 
 
24
เด็กชายเติม   สิงห์ไธสง
 
 
 
 
25
เด็กหญิงคูณ   เหลาสา
 
 
 
 
26
เด็กชายเที่ยง   สวามีชัย
 
 
 
 
27
เด็กหญิงนวนศรี   กัณหา
 
 
 
 

ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม


เข้าเรียนปี   2481


เลขที่
ชื่อ สกุล
บ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่
บ้าน
โทรศัพท์
28
เด็กชายเหลือ   กอนไธสง
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 


ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม


เข้าเรียนปี   2482


เลขที่
ชื่อ สกุล
บ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่
บ้าน
โทรศัพท์
1
เด็กชายบุญทัน   กรมไธสง
 
 
 
 
2
เด็กหญิงสังวาลย์   โพธิขำ
 
 
 
 
3
เด็กหญิงอุ่น   กอนไธสง
 
 
 
 
4
เด็กหญิงบุญ   เดชนอก
 
 
 
 
5
เด็กชายบุญมา   สุมาลี
 
 
 
 
6
เด็กหญิงสีวัน   ทองมาก
 
 
 
 
7
เด็กชายพิมพา   พรมจิตต์
 
 
 
 
8
เด็กชายกัณหา   สุวรรณัง
 
 
 
 
9
เด็กหญิงท่ำ   ศิริปิ
 
 
 
 
10
เด็กหญิงอึ่ง   มานอก
 
 
 
 
11
เด็กชายพิน   ชำนิไกร
 
 
 
 
12
เด็กชายเย็น   คาวกลาง
 
 
 
 
13
เด็กหญิงไร   ทองมาก
 
 
 
 
14
เด็กหญิงบุญมา   กรมไธสง
 
 
 
 
15
เด็กชายแก้ว   รดไธสง
 
 
 
 
16
เด็กหญิงซัน   หวัดวาปี
 
 
 
 
17
เด็กชายสิง   ศรีมหาพรม
 
 
 
 
18
เด็กชายติ่ง   เกิดไธสง
 
 
 
 
19
เด็กชายตา   พรมจิตต์
 
 
 
 
20
เด็กชายช่วง   เกิดไธสง
 
 
 
 
21
เด็กหญิงบุ้น   คูสมศักดิ์
 
 
 
 
22
เด็กชายชาย   นนทริ
 
 
 
 
23
เด็กหญิงสาย   ไสยกิจ
 
 
 
 
24
เด็กหญิงบุ่น   กอนไธสง
 
 
 
 
25
เด็กชายใบ   ดาวไธสง
 
 
 
 
26
เด็กชายสมศรี   กัณหา
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม


เข้าเรียนปี   2483


เลขที่
ชื่อ สกุล
บ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่
บ้าน
โทรศัพท์
1
เด็กชายจันลา   กอนไธสง
 
 
 
 
2
เด็กชายหนาย   พรมจิตต์
 
 
 
 
3
เด็กชายพัน   ชำนิไกร
 
 
 
 
4
เด็กชายลัด   แพงเพ็ง
 
 
 
 
5
เด็กชายตุ่น   กัณหา
 
 
 
 
6
เด็กชายเคน   กรมไธสง
 
 
 
 
7
เด็กชายบุญมี   กัณหา
 
 
 
 
8
เด็กหญิงคำพา   ขุมเงินมา
 
 
 
 
9
เด็กหญิงจันดี   กรมไธสง
 
 
 
 
10
เด็กหญิงเทียน   โพธิขำ
 
 
 
 
11
เด็กชายทองคำ   สุนไธสง
 
 
 
 
12
เด็กหญิงคำมา   กอนไธสง
 
 
 
 
13
เด็กหญิงสลวย   กัณหา
 
 
 
 
14
เด็กหญิงดี   ศรีมหาพรม
 
 
 
 
15
เด็กหญิงจีน   เลื่อนไธสง
 
 
 
 
16
เด็กหญิงหงษ์   เสี่ยนไธสง
 
 
 
 
17
เด็กชายยา   สุมาลี
 
 
 
 
18
เด็กชายมี   กอนไธสง
 
 
 
 
19
เด็กชายโสม   กอนไธสง
 
 
 
 
20
เด็กชายวาน   อ้นไธสง
 
 
 
 
21
เด็กชายศรี   กอนไธสง
 
 
 
 
22
เด็กชายสมบุญ   กอนไธสง
 
 
 
 
23
เด็กชายสวน   อาสาคติ
 
 
 
 
24
เด็กชายหมาย   นนทริ
 
 
 
 
25
เด็กชายบุญมา   พรมจิตต์
 
 
 
 
26
เด็กหญิงนา   จุลพัน
 
 
 
 
27
เด็กหญิงหัน   กรมไธสง
 
 
 
 

ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม


เข้าเรียนปี   2483


เลขที่
ชื่อ สกุล
บ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่
บ้าน
โทรศัพท์
28
เด็กหญิงสีดา   สุวรรณัง
 
 
 
 ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม


เข้าเรียนปี   2484


เลขที่
ชื่อ สกุล
บ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่
บ้าน
โทรศัพท์
1
เด็กชายประเทือง   นิยมค้า
 
 
 
 
2
เด็กชายลู   สร่าไธสง
 
 
 
 
3
เด็กชายพัน   ขำนิไกร
 
 
 
 
4
เด็กชายดิ่ง   เกิดไธสง
 
 
 
 
5
เด็กชายใบ   ดาวไธสง
 
 
 
 
6
เด็กชายประถม   วิศิษฏ์ศิลป์
 
 
 
 
7
เด็กชายเต็ม   กอนไธสง
 
 
 
 
8
เด็กหญิงเหรียญ   โพธิขำ
 
 
 
 
9
เด็กหญิงชม   วิศิษฏ์ศิลป์
 
 
 
 
10
เด็กชายพิมพา   กอนไธสง
 
 
 
 
11
เด็กชายคำพัน   ทองมาก
 
 
 
 
12
เด็กหญิงคำพู   เกิดไธสง
 
 
 
 
13
เด็กชายบุญนอง   โถไธสง
 
 
 
 
14
เด็กหญิงตุ่น   ศิริปิ
 
 
 
 
15
เด็กหญิงบุญชู   เหลาสา
 
 
 
 
16
เด็กชายคำพัน   เดชนอก
 
 
 
 
17
เด็กชายดิ่ง   กอนไธสง
 
 
 
 
18
เด็กหญิงบัพพา   ศรีมหาพรม
 
 
 
 
19
เด็กชายหลง   สุมาลี
 
 
 
 
20
เด็กชายเฉลิม   สิงห์ไธสง
 
 
 
 
21
เด็กหญิงสัมฤทธิ์   อ้นไธสง
 
 
 
 
22
เด็กชายพลอย   โพธิขำ
 
 
 
 
23
เด็กชายสุที   พรมเดช
 
 
 
 
24
เด็กชายนาค   พรมจิตต์
 
 
 
 
25
เด็กหญิงเต้ง   ชำนิไกร
 
 
 
 
26
เด็กหญิงชาลี   กอนไธสง
 
 
 
 
27
เด็กหญิงทองมี   กอนไธสง
 
 
 
 

ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม


เข้าเรียนปี   2484


เลขที่
ชื่อ สกุล
บ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่
บ้าน
โทรศัพท์
28
เด็กหญิงนวนศรี   สุพรรนอก
 
 
 
 
29
เด็กหญิงกาแลว   กอนไธสง
 
 
 
 
30
เด็กชายพรมมา   จันทะมาตย์
 
 
 
 
31
เด็กชายทวด   นนทริ
 
 
 
 
32
เด็กชายชาลี   วงศ์ตาแสง
 
 
 
 
33
เด็กหญิงสา   วัฒนบุตร
 
 
 
 
34
เด็กหญิงขาน   โพธิขำ
 
 
 
 
35
เด็กหญิงแสง   เสี่ยนไธสง
 
 
 
 
36
เด็กหญิงอั้ว   กอนไธสง
 
 
 
 
37
เด็กชายอ่อนศรี   พรมเดช
 
 
 
 
38
เด็กชายหลง   พรมศิริเดช
 
 
 
 
39
เด็กชายสิงห์   ศรีมหาพรม
 
 
 
 
40
เด็กชายศูนย์   วิศิษฏ์ศิลป์
 
 
 
 
41
เด็กชายอ่อนสา   สุรินทร์
 
 
 
 
42
เด็กชายสีดา   ดวนขันธ์
 
 
 
 
43
เด็กหญิงเสา   ปินะถา
 
 
 
 
44
เด็กชายรอด   สวามีชัย
 
 
 
 
45
เด็กหญิงสอน   แสนตะนะ
 
 
 
 
46
เด็กหญิงแถว   กรมไธสง
 
 
 
 
ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม


เข้าเรียนปี   2485


เลขที่
ชื่อ สกุล
บ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่
บ้าน
โทรศัพท์
1
เด็กชายบุญมา   สุมาลี
 
 
 
 
2
เด็กหญิงจัมปา   หวัดวาปี
 
 
 
 
3
เด็กชายเติม   กอนไธสง
 
 
 
 
4
เด็กชายน้อม   กอนไธสง
 
 
 
 
5
เด็กหญิงทองคำ   บางไธสง
 
 
 
 
6
เด็กชายอินทร์   เสี่ยนไธสง
 
 
 
 
7
เด็กหญิงอนงค์   เสี่ยนไธสง
 
 
 
 
8
เด็กชายพุ่ม   รดไธสง
 
 
 
 
9
เด็กชายบรรเลง   มีอยู่
 
 
 
 
10
เด็กหญิงก่อเกิ้อ   แสนทะนะ
 
 
 
 
11
เด็กหญิงบุญเรือน   กัณหา
 
 
 
 
12
เด็กหญิงพัฒนา   กัณหา
 
 
 
 
13
เด็กหญิงบุญมี   กัณหา
 
 
 
 
14
เด็กหญิงสดใส   จันทะวงศ์
 
 
 
 
15
เด็กชายบุษย์   กรมไธสง
 
 
 
 
16
เด็กชายบุญมี   วงศ์ตาแสง
 
 
 
 
17
เด็กหญิงทัศนี   อ้นไธสง
 
 
 
 
18
เด็กหญิงทองย้อย   ปุริสังข์
 
 
 
 
19
เด็กชายเลิศ   พงษ์ภักดี
 
 
 
 
20
เด็กหญิงนิลรัตน์   คมกฤช
 
 
 
 
21
เด็กหญิงเสน่หา   กรมไธสง
 
 
 
 
22
เด็กชายปรีชา   กาวไธสง
 
 
 
 
23
เด็กหญิงคำเกิด   นนทะริ
 
 
 
 
24
เด็กหญิงพงศ์แก้ว   กรมไธสง
 
 
 
 
25
เด็กหญิงวาสนา   วันทะมาตย์
 
 
 
 
26
เด็กหญิงสุนทรา   อาสาคติ
 
 
 
 
27
เด็กหญิงยี่สุ่น   คมกฤช
 
 
 
 

ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม


เข้าเรียนปี   2485


เลขที่
ชื่อ สกุล
บ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่
บ้าน
โทรศัพท์
28
เด็กชายโสภณ   นนทะริ
 
 
 
 
29
เด็กหญิงชื่นชม   กรมไธสง
 
 
 
 
30
เด็กชายเสริม   จันอาภาส
 
 
 
 
31
เด็กชายสาย   เนียมไธสง
 
 
 
 
32
เด็กชายถวิล   สุมาลี
 
 
 
 
33
เด็กหญิงบุญชู   กอนไธสง
 
 
 
 
34
เด็กหญิงแสงจันทร์   กรมไธสง
 
 
 
 
35
เด็กหญิงคำแว่น   เจือไธสง
 
 
 
 
36
เด็กชายล้วน   คมกฤช
 
 
 
 
37
เด็กหญิงบุญนาค   โถไธสง
 
 
 
 
38
เด็กหญิงบัวผัน   เกิดไธสง
 
 
 
 
39
เด็กหญิงตุ่น   กอนไธสง
 
 
 
 
40
เด็กหญิงสีวัน   ทองมาก
 
 
 
 
41
เด็กชายผา   สุมาลี
 
 
 
 
42
เด็กชายบุญทอง   โถไธสง
 
 
 
 
43
เด็กชายเฉลิม   สิงห์ไธสง
 
 
 
 
44
เด็กชายใบ   โถไธสง
 
 
 
 
45
เด็กชายประถม   วิศิษฏ์ศิลป์
 
 
 
 
46
เด็กชายหลา   พรมศิริเดช
 
 
 
 
47
เด็กชายศูฯย์   วิศิษฏ์ศิลป์
 
 
 
 
48
เด็กชายรอด   สวามีชัย
 
 
 
 
49
เด็กหญิงทองใบ   คมกฤช
 
 
 
 
50
เด็กหญิงวรรณา   สุวรรณัง
 
 
 
 
51
เด็กหญิงเต็มดวง   ดาวกลาง
 
 
 
 
52
เด็กชายหาญ   กรมไธสง
 
 
 
 
53
เด็กชายเดชา   เหลาสา
 
 
 
 
54
เด็กชายสุข   กอนไธสง
 
 
 
 

ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม


เข้าเรียนปี   2485


เลขที่
ชื่อ สกุล
บ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่
บ้าน
โทรศัพท์
55
เด็กชายสง   กอนไธสง
 
 
 
 
56
เด็กชายพุฒ   ชุบไธสง
 
 
 
 
57
เด็กชายวัน   พรมเดช
 
 
 
 
58
เด็กชายสะอิ้ง   นิตย์ไธสง
 
 
 
 
59
เด็กชายปิ่น   สอนใต้
 
 
 
 
60
เด็กชายมา   กอนไธสง
 
 
 
 
61
เด็กชายสิงห์   เกิดไธสง
 
 
 
 
62
เด็กชายเด่น   ชำนิไกร
 
 
 
 
63
เด็กชายปลื้ม   เสี่ยนไธสง
 
 
 
 
64
เด็กหญิงบัวคลี่   ชำนิไกร
 
 
 
 
65
เด็กชายพล   กอนไธสง
 
 
 
 
66
เด็กชายไว   สุมาลี
 
 
 
 
67
เด็กชายพรม   วิศิษฏ์ศิลป์
 
 
 
 
68
เด็กหญิงผ่องพรรณ   กัณหา
 
 
 
 
69
เด็กชายชาญ   โพธิขำ
 
 
 
 
70
เด็กหญิงบุปผา   ชำนิไกร
 
 
 
 
71
เด็กชายสุพัน   ศรีคุณ
 
 
 
 
72
 
 
 
 
 
ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม


เข้าเรียนปี   2486


เลขที่
ชื่อ สกุล
บ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่
บ้าน
โทรศัพท์
1
เด็กหญิงเต็ม   พรมศิริเดช
 
 
 
 
2
เด็กหญิงปุ้น   ดูสมศักดิ์
 
 
 
 
3
เด็กชายอาน   สดใส
 
 
 
 
4
เด็กชายหนิต   ชุ่มสีดา
 
 
 
 
5
เด็กชายสิถิน   ชุ่มสีดา
 
 
 
 
6
เด็กชายสง่า   สุวันนัง
 
 
 
 
7
เด็กชายออด   คมกฤช
 
 
 
 
8
เด็กหญิงชะบา   จุลพัน
 
 
 
 
9
เด็กหญิงสำราญ   กรมไธสง
 
 
 
 
10
เด็กชายเพชร   กอนไธสง
 
 
 
 
11
เด็กหญิงคำพอง   เกิดไธสง
 
 
 
 
12
เด็กหญิงกอแก้ว   โถไธสง
 
 
 
 
13
เด็กหญิงทองสุข   ปินตา
 
 
 
 
14
เด็กหญิงแววตา   นิตย์ไะสง
 
 
 
 
15
เด็กชายเอม   หนไธสง
 
 
 
 
16
เด็กหญิงหงส์   พรมศิริเดช
 
 
 
 
17
เด็กชายสลวย   กัณหา
 
 
 
 
18
เด็กชายดี   พรมรี
 
 
 
 
19
เด็กชายนิติ   พรมรัตน์
 
 
 
 
20
เด็กหญิงเอี่ยม   คันโท
 
 
 
 
21
เด็กหญิงตุ่น   เสี่ยนไธสง
 
 
 
 
22
เด็กหญิงทองดี   เหลาสา
 
 
 
 
23
เด็กชายเพียร   โพธิขำ
 
 
 
 
24
เด็กชายคำพัน   เดชนอก
 
 
 
 
25
เด็กหญิงบุดดี   วงศ์ตาแสง
 
 
 
 
26
เด็กชายสน   กอนไธสง
 
 
 
 
27
เด็กชายพัน   ทองมาก
 
 
 
 

ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม


เข้าเรียนปี   2486


เลขที่
ชื่อ สกุล
บ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่
บ้าน
โทรศัพท์
28
เด็กหญิงทองใส   สุมาลี
 
 
 
 
29
เด็กชายกิต   กรมไธสง
 
 
 
 
30
เด็กหญิงวุ้น   กัณหา
 
 
 
 
31
เด็กชายสุข   วัธนบุตร
 
 
 
 
32
เด็กหญิงบุญแพง   สุขไธสง
 
 
 
 
33
เด็กหญิงบุญมี   โพธิขำ
 
 
 
 
34
เด็กหญิงตื้น   สิงห์ไธสง
 
 
 
 
35
เด็กชายยอด   นิตไธสง
 
 
 
 
36
เด็กชายเที่ยง   ตุนพอน
 
 
 
 
37
เด็กหญิงปุ่น   ศิริปิ
 
 
 
 
38
เด็กชายส่ง   กอนไธสง
 
 
 
 
39
เด็กชายเวช   บุบพันธุ์